INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Ramowy program  konferencji

 

 

16.05.2016 – poniedziałek
 
Od 12:00        Rejestracja
13:00-15.00     Obiad
15.00-15.30    Otwarcie konferencji:
15.30-17.00    Sesja I: Plenarna
17.00-17.30     Przerwa kawowa
17.30-19.00    Sesja II: Plenarna
19.30               Kolacja na dziedzińcu zamkowym / w przyziemiu
 
17.05.2016 – wtorek
 
8.00-9.00        Śniadanie
9.00-10.30      Sesja III: Plenarna
10.30-11.00     Przerwa kawowa
11.00-12.30    Sesja IV: Plenarna
12.30-13.30     Sesja V: Plakatowa
13.30-15.00     Obiad
15.30-19.00     Niespodzianka
20.00               Uroczysta kolacja w Sali Balowej 
 
18.05.2016 – środa
 
8.30-10.00      Śniadanie
10.00-11.30    Sesja VI: Plenarna
11.30               Podsumowanie dyskusji
Ok. 12.00       Déjeuner

 
Program szczegółowy
 
16.05.2016 – poniedziałek
 
15.00-15.30     Otwarcie konferencji
 
Prof. UW, dr hab. Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektor-Elekt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Prof. UEP, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Dziekan-Elekt Wydziału Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Kierownik Katedry Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski – Kierownik Katedry Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
 
15.30-17.00     Sesja I: Plenarna - Działania prewencyjne w zakresie odpowiedzialności
                        cywilnej podmiotu leczniczego jako element procesu zarządzania ryzykiem
                        w szpitalach 

                        (Moderator: Jacek Lisowski)
 
Wykłady wprowadzające:
Piotr Daniluk, Ryzyko medyczne w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych. Zaangażowanie ubezpieczyciela w minimalizację poziomu ryzyka
Ilona Kwiecień, Wycena życia i zdrowia w roszczeniach z odpowiedzialności cywilnej jako czynnik determinujący wielkość ryzyka podmiotów leczniczych
 
Panel dyskusyjny:

 1. Piotr Daniluk - Szef Zespołu Oceny Ryzyka Medycznego w PZU S.A., Dyrektor ds. Medycznych TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny  Ubezpieczeniowej,
 2. Rafał Kiliński - Prezes Zarządu, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
 3. Ewa Książek-Bator - Dyrektor Naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Członek Zarządu Polish Hospital Federation zrzeszonego w European Hospital and Healthcare Federation.
 4. Ilona Kwiecień - Katedra Ubezpieczeń, UE we Wrocławiu
 
 
17.30-19.00     Sesja II: Plenarna – Ubezpieczenia w rolnictwie – nowe wyzwania
                        (Moderator: Krzysztof Łyskawa)
 
Wykłady wprowadzające:
Andrzej Janc, Wyzwania w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw gospodarskich w Polsce w latach 2006 – 2016
Marietta Janowicz-Lomott, Stan i perspektywy rozwoju zarządzania gospodarstwami rolnymi w warunkach ryzyka w krajach członkowskich Unii Europejskiej
 
Panel dyskusyjny:
 1. Andrzej Janc - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TUW
 2. Marietta Janowicz-Lomott - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń, SGH w Warszawie
 3. Monika Kaczała - Katedra Ubezpieczeń, UE w Poznaniu
 4. Józefina Król – Katedra Ubezpieczeń, UE w Katowicach
 5. Agnieszka Kurdyś-Kujawska - Katedra Finansów, Politechnika Koszalińska
 
Wykład podsumowujący:
Monika Kaczała, Koncepcja i zastosowanie ubezpieczeń indeksowych w zabezpieczeniu funkcjonowania gospodarstw rolnych
 
 
17.05.2016 – wtorek
 
9.00-10.30      Sesja III: Plenarna – Finanse zakładów ubezpieczeń                                    
                       (Moderator:  Teresa Czerwińska)

 
 1. Włodzimierz Wasiak (InterRisk), Zarządzanie inwestycjami zakładów ubezpieczeń w warunkach Solvency II
 2. Ewa Spigarska, Wielowymiarowość sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (Prawo bilansowe, Wypłacalność II, BION, GUS)  
 3. Teresa Czerwińska, Tomasz Jedynak, Rola organów nadzoru w świetle mechanizmu uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń
 4. Waldemar Wojtkowiak (Euler Hermes), Implementacja Solvency II z punktu widzenia CFO i CRO.
 
 
11.00-12.30     Sesja IV: Plenarna  - Ubezpieczenia społeczne
                        (Moderator: Radosław Pacud)

 
 1. Anna Wijkowska, Prawne aspekty ubezpieczeń społecznych w Polsce    
 2. Damian Walczak, Oszczędności emerytalne w starzejącym się społeczeństwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 3. Joanna Rutecka, Zachęty podatkowe w dodatkowym oszczędzaniu na starość
 4. Marcin Wojewódka, Ubezpieczenie pracownika w ramach pracowniczego programu emerytalnego PPE a odprawa pośmiertna wypłacana na podstawie art. 93 kodeksu pracy
 5. Anna Gierusz, Charakterystyka hybrydowych pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach
 6. Radosław Pacud, Rozkład strat i korzyści pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia z UFK wobec możliwości przedterminowego jej rozwiązywania.
 
 
12.30-13.30     Sesja V: Plakatowa
 
 1. Rafał Baranek, Prawne ograniczenia reklamy produktów ubezpieczeniowych
 2. Sylwia Bożek, Struktura odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem według standardów zarządzania ryzykiem
 3. Aleksandra Hęćka, Ubezpieczeniowe metody zarządzania ryzykiem środowiskowym w przedsiębiorstwach w Polsce - w świetle badania
 4. Marcin Kawiński, Piotr Majewski, Insurance awareness and knowledge in Poland
 5. Marcin Kawiński, Piotr Majewski, Społeczny odbiór przestępczości w sektorze ubezpieczeń
 6. Nadezda Kiryllova, Insurance Education in Russia and its integration to European standards
 7. Lyubov Klapkiv, Yuriy Klapkiv, Rynek ubezpieczeń w Ukrainie: główne problemy i czynniki dalszego rozwoju
 8. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim
 9. Józefina Król, Ubezpieczenia wzajemne w sektorze rolnym
 10. Angelika Kuligowska, Przyczyny zmiany brokerów ubezpieczeniowych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 11. Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez rolników z dotowanych ubezpieczeń rolnych
 12. Robert Kurek, Bitcoin a zarządzanie ryzykiem
 13. Tomasz Musiałowski, Wpływ inflacji na koszty kredytu hipotecznego w Polsce w latach 2001-2015
 14. Renata Pajewska-Kwaśny,  Ewolucja rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 15. Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Zaufanie do instytucji finansowych a oszczędzanie w dodatkowych programach emerytalnych
 16. Agnieszka Pobłocka, Międzynarodowy rynek ubezpieczeń i reasekuracji w latach 2008-2014
 17. Ryszard Pukała, Wpływ kryzysu i sankcji gospodarczych na rosyjski rynek ubezpieczeniowy
 18. Paweł Sereda, Wpływ zmian legislacyjnych na proces sprzedaży ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowymi
 19. Edyta Sidor-Banaszek, Szacowanie zdyskontowanych składek netto w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności
 20. Grzegorz Strupczewski, Ryzyko cybernetyczne jako wyzwanie dla branży ubezpieczeń w Polsce
 21. Aleksander Tsyganov, Modern practice of protection of the rights of insurers in Russia
 22. Stanisław Wanat, Analiza warunkowej struktury zależności na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH
 23. Wojciech Wiśniewski, Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w prewencji ubezpieczeniowej
 
 
 
18.05.2016 – środa
 
10.00-11.30     Sesja VI: Plenarna   - varia
                        (Moderator: Teresa Bednarczyk)

 
 1. Barbara Więckowska, Strategia wyboru partnera medycznego - mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie dla zakładu ubezpieczeń
 2. Stanisław Wieteska, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzacje i jednostki notyfikowanej
 3. Bogusław Bamber, Grażyna Sordyl, Marek Monkiewicz (UFG) , Orzeczenie Trybunału UE w sprawie Vnuka 162/13 a możliwe praktyczne konsekwencje dla jednolitego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
 4. Barbara Cieślik, Problem agencyjny w ubezpieczeniu AC
 5. Piotr Pisarewicz, Analiza przychodów banków z tytułu prowizji ubezpieczeniowych w kontekście zmian ustawowych i regulacyjnych
 6. Kamila Bielawska, Fiskalne przyczyny odwrotu od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

 
 
 
 


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne